Belgelendirme

TS EN ISO 9001:2008 - Kalite Yönetim Sistemi

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. İstikrarlı Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirme ve geliştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. Daha fazla >>

TS EN ISO 14001:2004 - Çevre Yönetim Sistemi

Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü "fiziksel, biyolojik ve sosyokültürel alan" olarak tanımlanan Çevre, herkes tarafından korunmak zorundadır. Küresel kaynaklarımızın kontrolsuz kullanılması, dünyamızda zaman içerisinde yenilenmesi mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır. Çevrede meydana gelebilecek, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirmek için kuruluşların üzerine düşen görev; ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini yerine getirerek konuya sistematik yaklaşımı sağlamaktır. Daha fazla >>

TS EN ISO 22000:2006 - Gıda güvenliği

1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Daha fazla >>

TS EN ISO 18001:2007 - İş güvenliği İşçi Sağlığı

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işçileri için karşılanması gereken şartları içerir. İyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin varlığı, işyeri kaynaklarınızın en verimli şekilde kullanıldığından emin olmanızı sağlar. Daha fazla >>

S ISO/TS 16949:2005 - Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 otomotiv endüstrisi tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuştur. Amaç; Sürekli iyileştirmek, aksaklıkları vurgulamak ve tedarik zincirindeki kaybı azaltıp çeşitliliği önlemeyi sağlayan kalite yönetim sistemini geliştirmek. Daha fazla >>

GMP (İyi Üretim Uygulamaları- Good Manufacturing Practice)

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile gıda katkı maddeleri üreten sektörler için oluşturulan GMP (Good Manufacturing Practice) resmi düzenlemelere uygunluğun bir göstergesidir. Tüm dünyada kabul gören bu standart, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin yanı sıra gıda katkı maddelerinin ve hayvan hastalıklarıyla ilgili medikal ürünlerin, istenmeyen maddelerin, ağır metallerin ve zehirlerin seviyesinin doğru kullanımı üzerine odaklanmıştır. GMP' nin sağladığı yararlar: · Üretim her aşaması için üretilecek ürüne yönelik alt yapı ve çalışma ortamını düzenlediği için HACCP Gıda Güvenliği Sisteminin de ilk basamağını oluşturur. · Resmi izinlerin alınması için gerekli tüm asgari şartları içerdiğinden resmi denetimlerde (Üretim İzni, Çalışma İzni ve Gıda Sicili) olumlu sonuç alınmasını sağlar.

EN 16001:2009 Enerji Yönetim Sistemi

EN 16001 standardı, enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayarak enerji tüketim maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Standard her büyüklükteki işletmede enerji yönetiminin temelini oluştururken işletmelerin yasal şartlara uyumunu da kolaylaştırır. EN 16001 standardının gereklilikleri, ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri ile paralellikler göstererek etkili bir enerji yönetimi sistem yapısı oluşturur. Ayrıca standart enerji yönetim sistemi geliştirmek, bir politika çerçevesinde yasal şartları, önemli enerji gereksinimleri ve hedefleri etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir. Daha fazla >>

ISO 3834-2: 2006 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Standardı

Kaynak; sanayi ürünlerinin çoğunu imal etmek için çok yaygın bir şekilde kullanılan köprüler, vinçler ve basınçlı kaplara kadar geniş bir yelpazede imalâtın temel özelliğidir. Kaynaklı imalat yapan imalâtçılar için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi baz alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış standarttır. Daha fazla >>

Entegre Yönetim Sistemi

Birden fazla standarda göre sistem kurmak her biri için ayrı ayrı sistemler geliştirmeyi ve bunları uygulamayı gerektirmez. Entegre yönetim sistemi tek bir el kitabı ve tek bir denetim ile farklı standartları birleştirme şansı verir. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları için ikili veya üçlü kombinasyonlar şeklinde entegre yönetim sistemi kurulabilir. ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ISO 9001 altyapısı ile hazırlandığından dolayı benzer bir yapıya sahiptirler: hedefler, planlama, iş süreçlerinin verimliliği ve risklerin azaltılması. EYS' nin Yararları: · Tek bir entegre yönetim sisteminin çalışanlar tarafından kabulü, farklı sistemlerin ayrı ayrı kabulünden daha kolay olacaktır. · Entegre yaklaşım, iletişimi eğitimi ve farkındalığı geliştirmeye yardımcı olacak; verimlilik, iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve hatta güçlü ve zayıf yönlerin daha iyi görülebilmesine rehberlik yapacaktır. · İşletmelerde Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması yerel yönetmelikler ve kanuni zorunluluklar açısından bakıldığında teknik avantajlar sağlamaktadır. · Müşteri odaklı çalışan işletmelerde ise teknik ve ticari açıdan saygınlık kazandırmaktadır.

PERSONEL BELGELENDIRME VE PROSEDÜR ONAYI

Kaynak Yöntem Prosedürü ve Onayı (WPS / PQR)

İşletmelerde kullanılan kaynak yöntemlerinin ilgili standartlarına göre uygunluk yeterliliğinin incelenerek (kaynak prosedürünün incelenmesi, kaynak işlemine nezaret, test sonuçlarının değerlendirmesi yapılarak) onaylanması.

Kaynakçıların Sertifikalandırılması

Kaynaklı imalatta çalışacak kaynakçıların ilgili standartlarına göre DETAY KALİTE inspektörleri nezaretinde kaynakçı sınavlarının yapılıp, test parçalarının tahribatsız ve/veya tahribatlı test sonuçlarının değerlendirilerek sertifikalandırılması hizmetidir.

Sapancı Sertifikası

Vinçle yük kaldırma uygulamalarında, yükün vince bağlanması işini yapan kişinin, vince bağlı sapanları uygun kilitlerle yüke sabitlemesi için verilen eğitim ve sertifikalandırma hizmetidir.

ÜRÜN BELGELENDİRME

Ürün Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanarak, uluslar arası ticarette, ürünlerin pazara sunulması için zorunlu bir koşul olurken, ürünün kalitesi piyasada mevcut diğer ürünlerden olumlu yönde farklılık göstermesi için üreticisi açısından tasarım aşamasından ürünün kullanım süresinin bitimine kadar, önemli imalat ölçütlerini ve uygunluk gereklerini karşılamasına yardımcı olur.

CE İşaretleme

CE İşareti, AB'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde benimsediği Yeni Yaklaşım Direktifleri Kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir işarettir ve zorunludur. CE Markalama günümüzde giderek daha da önem kazanarak, uluslar arası ticarette, ürünlerin pazara sunulması için zorunlu bir koşul olurken, ürünün kalitesi piyasada mevcut diğer ürünlerden olumlu yönde farklılık göstermesi için üreticisi açısından tasarım aşamasından ürünün kullanım süresinin bitimine kadar, önemli imalat ölçütlerini ve uygunluk gereklerini karşılamasına yardımcı olur.

Tip Onayı

Tip Onayı; imalatı yapılan bir ürün gurubunun, o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanması ve gerekli testlerin yapılarak, ürünün koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilerek belgelenmesidir.

Endüstriyel Ürünler

TS EN 10204'e göre 3.2 Muayene Sertifikası; İmalatçının imalat biriminden bağımsız muayene yetkilisi ile müşterinin muayene yetkilisi ya da resmi mevzuata göre atanan muayene yetkilisi tarafından beraberce hazırlanan ve içerisinde deney sonuçlarının da yer aldığı her iki tarafında tedarik edilecek mamullerin siparişte belirtilen şartlara uygun olduğunu beyan ettiği dokümandır. İmalatçının izlenebilirlik yöntemleri bulunması ve istendiğinde ilgili muayene dokümanlarını bulabilmesi durumunda, imalatçıya kullandığı ilk veya girdi malzemeye ait özel muayeneden elde edilen sonuçların muayene sertifikası 3.2'yi doğrudan taşıması için izin verilir.

Konteynır

Yüklenecek kargonun taşıma sırasındaki güvenliğinin sağlanması için kullanılan Konteynırlar dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna yüklerin naklinde kullanılan ekipmanlar olarak üretim esnasında ve serviste çalıştığı süre içerisinde hatta gerekirse tamiratı aşamasında gözetim ihtiyacı doğmaktadır.

ADR

Tehlikeli Madde Taşımacılığı-ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre'de yapılmış ve 29 Ocak 1968'de yürürlülüğe girmiş, Anlaşma, 21 Ağustos 1975'te New York'ta tadil eden 14. (3) madde protokolü gereğince tadil edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985'te yürürlülüğe girmiştir.

Tehlikeli Malzemeler

IMDG Code

IATA DGR

RID

GOST-R